Úvod » amulet - oko vševědoucí


        

amulet - oko vševědoucí

 

Skladem: 1 ks
Číslo produktu: 244
Nelze uplatnit slevový kupón

amulet - oko vševědoucí

100% ruční práce - klenotnické zpracování
materiál: přírodní vzácně velký kabašon olivínu (peridot) 3x1,5cm (Afghanistan)
stříbro ag 925/1000

velikost 4,5x3cm
celková váha 16g
délka řetízku 60cm

autorský šperk - pouze tento kus

olivín - peridot - soustředění
Zářící ve své drahokamové kvalitě zlatozeleným svitem, je dnes zejména ctěn a nošen jako ochranný kámen proti zlým duchovním silám, které se nám snaží uškodit a svést nás z Boží cesty. Pomáhá překonávat pocity odcizení, které zase bývají přirozeným následkem odvrácení od jednoty jakožto nedělitelného celku. Podobně jako chryzopras nás i olivín svým jemným vlněním přivádí do těsného spojení s rostlinným světem, kde tak často nacházíme po každodenním shonu úlevu a odpočinek. Jeho zář nás obdarovává teplem, životností, radostnou náladou a svěží energií, přičemž, stejně jako i jiné zelené kameny uklidňuje, očišťuje a vyvažuje celý náš organismus. Nalézá se v různých barevných odstínech.

Jako amulet přináší štěstí a úspěch v podnikání. Poskytuje i ochranu proti zlým duchovním silám. Podporuje naši ctižádostivost a iniciativu, ale zároveň potlačuje domýšlivost, přecitlivělost a pocity viny. Svojí zelenou září vnáší harmonii přírody i do všedních dní a pomáhá zklidnit mysl a očistit tělo jak od stresu a špatných myšlenek, tak i od škodlivých látek. Zvyšuje snášenlivost, pocity lásky a touhu a zlepšuje manželské vztahy. Pomáhá regulovat látkovou výměnu. Čistíme ho pod proudem vody a nabíjíme na slunci pouze krátkou dobu.


 

Amulet - omniscient eye

100% handmade - jewelry processing
material: natural rare large cabochon olivine (peridot) 3x1,5cm (Afghanistan)
Silver Ag 925/1000

size 4.5x3cm
total weight of 16 grams
Chain length 60 cm

Author's jewel - only this piece

Olivine - peridotite - concentration
Glowing in its gem-quality gold-green color, it is today particularly honored and worn as a protective stone against evil spiritual forces that are trying to harm us and seduce us from God's ways. It helps overcome feelings of alienation, which in turn are a natural consequence of falling away from unity as an indivisible whole. Like us chrysoprase peridot and its gentle waves brings into close connection with the plant world where so often we find after the everyday hustle and bustle of relief and relaxation. Its radiance endows us warmth, durability, elation and fresh energy, taking, as well as other green stones soothes, cleanses and balances our whole organism. It is found in a variety of colors.

As an amulet brings good luck and success in business. It also provides protection against evil spiritual forces. It supports our ambition and initiative, but also suppresses arrogance, irritability and feelings of guilt. Its green glow brings harmony of nature into everyday life and helps to calm the mind and cleanse the body both stress and bad thoughts, as well as from harmful substances. Increases tolerance, feelings of love and desire and improve marital relations. It helps regulate metabolism. We clean it under running water and the sun, charge only a short time.