Úvod » prodáno - inspirujte se... » RUBY & Moonstone NO


        

RUBY & Moonstone NO

REZERVOVÁNO

 

Skladem: 0 souprava
Číslo produktu: 314
Nelze uplatnit slevový kupón

...jsem nepolapitelnou krásou měsíční duhové záře a jejích odlesků, protkán mocnými rubínovými korálky....ve skutečnosti jsem ještě krásnější...žádný fotoaparát na mou krásu nemá tu správnou čočku i když se moje autorka moc a moc snažila mě vyfotit co nejlépe......nejde to:-)

....má pravdu:-) fakt je velmi těžké zachytit duhové odlesky kamenů - fotíte za slunce, bez slunce, s bleskem, bez blesku a pak šílíte nad výběrem té nejlepší fotky, aby bylo dobře vidět krásu šperku....no snad se povedlo....

náhrdelník je tvořen fasetovanými korálky vysoce kvalitního indického aduláru - měsíčního kamene, jenž se střídá se stříbřitými rondelkami z bílých štrasových kamínků a přírodního rubínu ve tvaru broušených korálků. Duhové odlesky měsíčního kamene a rudá barva rubínu propůjčují tomuto šperku tajemnou moc

délka 47cm
fasetovaný adulár  7-9mm
fasetovaný rubín 8x5mm
AG 925 uzávěr - karabina
štrasové rondelky jsou z obecného kovu

pouze jeden kus

ADULÁR - svatý kámen
Měsíční kámen je odrůda živce, silikát sodíku a vápníku s mléčně modrým zbarvením a záhadnou hrou světla. Je symbolem lásky a plodnosti. Dodává mír do ustaraných a utrápených myslí. Posiluje unikátní schopnost majitele, schopnost změnit místo bydliště, jemnost a něžnost, vzpomínky. Kromě toho reguluje zatížení a reguluje příliš sebevědomé lidi. Je velmi silný při úplňku, v té chvíli získává silný lesk. Národy starověku věřily, že se intenzita jeho lesku mění v závislosti na měsíčních fázích, které údajně také ovlivňují jeho účinky, při dorůstajícím měsíci má moc vzbuzovat náklonnost a lásku, při přibývajícím měsíci jej lze použít k věštění budoucnosti.
Existuje i černý měsíční kámen labradorit.

RUBÍN - kámen ochránce
Je to drahý kámen nejvyšší třídy. Jeho název je z lat. Rubeos. Znám byl už v dávné době, hlavně na východě, ve staré Indii, kde mu říkají RAT NA RADZA - kámen císařských rodů. Je symbolem bouřlivé a strastiplné lásky, je velmi silný. V rukou vůdců - dává jim velké schopnosti. V rukou obyčejných lidí přináší úspěch, lásku a štěstí. Podle některých východních tradic dává sílu lva, nebojácnost, svobodu orla a moudrost země. Rubín symbolizuje oheň srdce, sílu lásky a života, energii spalující vše zlé. Jestliže láska zhasíná, je schopen ji znovu rozdmýchat, a to oboustranně. Posiluje touhu po přežití, uplatnění, zahání smutek i rezignaci, a je tak mocným pomocníkem při překonávání těžkých okamžiků v životě. Oživující energie rubínu nás nabíjí novou silou a doslova ničí každou slabost - duševní i tělesnou.

4990/17


 

... I elusive beauty of the lunar rainbow glow and its reflections, interwoven with powerful ruby ​​beads .... in fact I was even more beautiful ... no camera on my beauty does not have the right lens even when my writer very much and I tried to take a picture of what It is not the best ...... :-)

....'s right :-) fact it is very hard to catch rainbow glitter stones - exposed to light of the sun, without sun, with flash, without flash and then Wild about over the selection of the best photos make it easy to see the beauty of jewelry .... no perhaps managed ....

Necklace is made of high quality facetted beads Indian moonstone, which alternates with silver rhinestone rondelle of white stones and natural ruby ​​shaped cut beads. Iridescent reflections moonstone and ruby ​​red color give this jewel mysterious power

length 47 cm
moonstone faceted 7-9 mm
8x5mm faceted ruby
AG 925 cap - carabiner
rhinestone rondelle are made of base metal
Earrings length 4.5 cm

Only one piece

ADULÁR - Holy Stone
Moonstone is a variety of feldspar, silicate of sodium and calcium with milky blue color and a mysterious play of light. It is a symbol of love and fertility. Adds peace to the troubled and tormented mind. Strengthens the unique ability of the owner, the ability to change their place of residence, gentleness and tenderness, memories. In addition, controls and regulates the load is too self-confident people. It is a very strong during the full moon, at that moment gets strong luster. Ancient peoples believed that the intensity of its luster varies depending on lunar phases, which reportedly also affect its effects, while a crescent moon has the power to inspire affection and love, while increasing month, it can be used for fortunetelling.
There are also black labradorite moonstone.

RUBY - stone guardian
It is the gemstone of the highest class. Its name comes from the Latin. Rubeos. I was already known in ancient times, especially in the east, in ancient India, where he says RAT ON Raja - stone imperial families. It is a symbol stormy and treacherous love is very powerful. In the hands of leaders - it gives them great ability. In the hands of ordinary people brings success, love and happiness. According to some Eastern traditions gives the strength of a lion, fearlessness, wisdom and freedom eagle country. Ruby symbolizes the fire of the heart, the power of love and life, energy, scorching everything bad. When love goes out, he is able to re-ignite it, and win it. Strengthens the desire for survival, exercise, dispels sadness and resignation, and it is such a powerful tool in overcoming the difficult moments in life. Revitalizing energy ruby ​​charged us new strength and literally destroys every weakness - mental and physical.