OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky _____________________________________________________________________

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky upravují uzavírání Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího a vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá z této Kupní smlouvy. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
2. Na veškeré vztahy vzniklé z Kupní Smlouvy se použijí pouze tyto Obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je vyloučeno.
3. Ujednání Kupní smlouvy, která jsou v rozporu s Obchodními podmínkami, mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
4. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na Kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není Spotřebitelem.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Smluvní strany rozumí pod níže uvedenými pojmy následující:

1. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky.
2. Prodávající – Milena Živora, bytem Spytihněvova 162/4, 128 00 Praha 2, která provozuje Internetových obchod.
3. Kupující – Spotřebitel, který má v úmyslu koupit Zboží od Prodávajícího prostřednictvím Internetového obchodu.
4. Smluvní strany – Prodávající a Kupující.
5. Spotřebitel – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím.
6. Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím.
7. Zboží – zboží, které si Kupující objednal u Prodávajícího.
8. Nabídka – se rozumí návrh na uzavření Kupní smlouvy.
9. Objednávka – objednávka učiněná Kupujícím prostřednictvím objednávkového systému Internetového obchodu nebo elektronickou poštou anebo telefonicky.
10. Kupní cena – cena Zboží včetně nákladů na dodání Zboží a případných daní a poplatků.
11. Internetový obchod – internetový obchod Prodávajícího provozovaný na internetové adrese: http://www.eshop-rychle.cz/magicjewel/
12. Bankovní účet Prodávajícího – účet č. 2800969935/2010, vedený u Fio banky a.s.; SWIFT: FIOBCZPPXXX; IBAN: CZ5520100000002800969935.
13. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
14. Zákonoochraněspotřebitele–zákonč.634/1992Sb.,oochraněspotřebitele,vplatnémznění.
15. Zákon o ochraně osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Návrh Prodávajícího dodat zboží vystavené v Internetovém obchodě není Nabídkou. Vystavení zboží v Internetovém obchodě je pouze výzvou k podání Nabídky.
2. Objednávka Kupujícího učiněná prostřednictvím objednávkového systému Internetového obchodu nebo elektronickou poštou anebo telefonicky je závaznou Nabídkou, kterou nelze odvolat.
3. Při objednání Zboží prostřednictvím objednávkového systému Internetového obchodu postupuje Kupující následovně:

a) Kupující si vybere Zboží kliknutím na tlačítko „Koupit“.
b) Kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje informace o Zboží (cena, množství, celková cena), o způsobu platby, o způsobu dodání Zboží a o nákladech spojených s dodáním Zboží. Kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ potvrdí Kupující informace uvedené v objednávkovém formuláři.
c) Poté Kupující vyplní dodací adresu, na které chce zboží doručit. Objednávku Kupující odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Objednávka odeslaná prostřednictvím objednávkového systému Internetového obchodu je za závaznou Nabídku Kupujícího.
d) Před odesláním Objednávky prostřednictvím objednávkového systému Internetového obchodu může Kupující kontrolovat a změnit údaje, které vyplnil do objednávkového formuláře.

4. Prodávající elektronickou poštou potvrdí Kupujícímu obdržení Objednávky do 24 hod. od jejího obdržení, to neplatí při uzavírání Kupní smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty.
5. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající přijme Nabídku Kupujícího. Prodávající přijme Nabídku Kupujícího přijetím Objednávky učiněným elektronickou poštou.
6. Jestliže Prodávající změní Objednávku Kupujícího (zejména navrhne-li dodání jiného Zboží nebo zvýši-li Kupní cenu Zboží), považuje se tato změna Objednávky za novou Nabídku učiněnou Prodávajícím Kupujícímu. V tomto případě bude Kupní smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy Kupující přijme tuto novou Nabídku Prodávajícího. Kupující může novou Nabídku Prodávajícího přijmout i tak, že se podle ní zachová, zejména zaplatí-li Kupní cenu Zboží uvedenou v nové Nabídce Prodávajícího.
7. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující převzetím Zboží za podmínky, že Kupující předtím zaplatil Kupní cenu v plné výši.
8. Kupující nese náklady na použití komunikačních prostředků (internetu nebo telefonu) vzniklé v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady na použití komunikačních prostředků se neliší od základní sazby.
9. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
10. Kupní smlouva bude Prodávajícím uložena v elektronické podobě po dobu 24 měsíců od převzetí Zboží Kupujícím. Kupní smlouva nebude přístupná.
11. Prodávající je povinen bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy vydat Kupujícímu jedno její vyhotovení.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1.

Prodávající není plátcem DPH. Ceny Zboží uvedené v Internetovém obchodu jsou konečné a navýší se pouze o náklady na dodání Zboží a případně o bankovní poplatky za platbu uskutečněnou ze zahraničí. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se „Kupní cenou“ cena zboží včetně těchto nákladů na dodání Zboží a bankovních poplatků za platbu uskutečněnou ze zahraničí.
2. Kupující může Kupní cenu zaplatit těmito způsoby: a) bezhotovostně převodem na Bankovní účet Prodávajícího, b) v hotovosti v případě zaslání zboží na dobírku v místě (pouze na území ČR) určeném Kupujícím,
3. V případě platby bezhotovostním převodem na Bankovní účet Prodávajícího je Kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě platby v hotovosti na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží.
4. Při platbě bezhotovostním převodem na Bankovní účet Prodávajícího je Kupující povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo Objednávky. Kupní cena je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet Prodávajícího. Jestliže Kupující neuhradí Kupní cenu ve lhůtě splatnosti, má se za to, že Kupující od Kupní smlouvy odstoupil, čímž se Kupní smlouva zruší a zaniknou veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá na základě Kupní smlouvy.
5. Prodávající přiloží ke Zboží doklad o zaplacení, kterým Kupující při případné reklamaci prokáže, že Zboží zakoupil u Prodávajícího.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ 

1.Prodávající dodá zboží následujícími způsoby (platí pouze pro dodání na území České republiky):

a) V případě platby bezhotovostním převodem na Bankovní účet Prodávajícího bude Zboží zasláno na adresu určenou Kupujícím prostřednictvím České pošty, s. p., cenné psaní do vlastních rukou. Náklady na dodání Zboží v tomto případě činí 100,- Kč.
b) V případě platby v hotovosti na dobírku bude Zboží zasláno na adresu určenou Kupujícím prostřednictvím České pošty, s. p., jako balík na dobírku. Náklady na dodání Zboží v tomto případě činí 130,- Kč.

2. Zboží není možné dodat do zahraničí, vyjma území Slovenska. V případě dodání Zboží na území Slovenska, není možné zaslat Zboží na dobírku. Náklady na dodání Zboží na území Slovenska činí 300,- Kč.

3. V případě dodání Zboží na území České republiky podle odstavce prvního písmena a) tohoto článku Prodávající dodá Kupujícímu Zboží, které je skladem, ve lhůtě 7 dnů od zaplacení Kupní ceny a Zboží, které není skladem, ve lhůtě 4 týdnů od zaplacení Kupní ceny.

4. V případě dodání Zboží na území České republiky podle odstavce prvního písmena b) tohoto článku Prodávající dodá Kupujícímu Zboží, které je skladem, ve lhůtě 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy a Zboží, které není skladem, ve lhůtě 4 týdnů od uzavření Kupní smlouvy.

5. V případě dodání Zboží na území Slovenska dodá Prodávající Zboží, které je skladem, ve lhůtě 2 týdnů od zaplacení Kupní ceny na Bankovní účet Prodávajícího, a Zboží, které není skladem, ve lhůtě 4 týdnů od zaplacení Kupní ceny na Bankovní účet Prodávajícího.

6. Jestliže Kupující Zboží nepřevezme a bude nutné Zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, bude Kupující povinen uhradit náklady na opakované dodání Zboží nebo náklady na dodání Zboží jiným způsobem.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba převezme Zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také z jiných zákonných důvodů, zejména poruší-li Prodávající Kupní smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 OZ.

2. Kupující však nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, na základě níž mu Prodávající dodal Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

3. Kupující uplatní právo na odstoupení od Kupní smlouvy jasným a srozumitelným prohlášením učiněným v písemné podobě nebo elektronickou poštou. Kupující může využít vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek, není to však jeho povinnost.

4. Odstoupení od Kupní smlouvy učiněné v písemné podobě je Kupující povinen zaslat na doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v článku X. těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy učiněné elektronickou poštou je Kupující povinen zaslat na emailovou adresu: zivora@magicjewel.cz Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu toto oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.

5. Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že od Kupní smlouvy odstupuje, zašle Zboží (spolu s dokladem o zaplacení) Prodávajícímu zpět na jeho doručovací adresu. Lhůta pro vrácení Zboží je zachována, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Zboží zpět na doručovací adresu Prodávajícího. Zboží není možné vrátit Prodávajícímu na dobírku.

6. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy nese veškeré náklady spojené s navrácením Zboží Kupující.

7. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, kterým je od Kupujícího obdržel. Prodávající může vrátit Kupujícímu peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud tím Kupujícímu nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

8. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy není Prodávající povinen vrátit mu přijaté peněžní prostředky dříve, než Kupující předá Zboží Prodávajícímu zpět nebo než Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal zpět.

9. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení peněžních prostředků, které Prodávající od Kupujícího přijal jako úhradu Kupní ceny.

10. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ze zákonných důvodů a dále v případě, že:
a) Kupující neuhradí Kupní cenu ve lhůtě splatnosti 7 dní od uzavření Kupní smlouvy (čl. IV. odst. 4 Obchodních podmínek), má-li Kupní cenu zaplatit bezhotovostním převodem na Bankovní účet prodávajícího;
b) Kupující bezdůvodně odmítne převzít Zboží, které bylo zasláno na jeho doručovací adresu na dobírku;

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady Zboží se řídí příslušnými ustanoveními OZ a Zákona o ochraně spotřebitele.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době převzetí:
a) má Zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě popisu Zboží v Internetovém obchodě;
b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) Zboží je dodáno v odpovídajícím množství;
d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které se vyskytnou v době 24 měsíců od jeho převzetí.

4. Prodávající neodpovídá za vady Zboží podle předchozího odstavce:
a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy Zboží.

5. Kupující má právo na dodání nového Zboží bez vad nebo výměnu součásti Zboží (týká-li se vada pouze součásti Zboží):
a) v případě, že Zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku (čl. VII., odst. 2. Obchodních podmínek), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; nebo
b) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

6. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy:
a) v případě, že Zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku (čl. VII., odst. 2. Obchodních podmínek), pokud není možné dodání nového Zboží nebo výměna součásti Zboží a současně pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, zejm. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu; nebo
b) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady v případě, že Zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku (čl. VII., odst. 2. Obchodních podmínek).

8. Kupující má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny:
a) v případě, že neodstoupí od Kupní smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží; nebo
b) v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit; jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo Kupujícímu značné potíže.

9. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za sníženou Kupní cenu nebo o Zboží použité, má Kupující namísto práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

10. Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, pokud před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

VIII. REKLAMACE

1. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců, poté, co ji mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči.

2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

3. Kupující může práva z vadného plnění uplatnit u Prodávajícího zasláním oznámení vady spolu s vadným Zbožím na doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v článku X. těchto Obchodních podmínek. Zboží není možné zaslat Prodávajícímu na dobírku. Kupující je povinen prokázat, že reklamované Zboží zakoupil u Prodávajícího, a to zejména přiložením dokladu o zaplacení, který mu Prodávající vydal při dodání Zboží.

4. Kupujícímu náleží náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění práva z vadného plnění (zejm. poštovné) pouze v případě, že tato reklamace vad byla oprávněná. Kupující je povinen právo na náhradu účelně vynaložených nákladů uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží

5. Prodávající zašle Kupujícímu na jeho adresu uvedenou v oznámení vady písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem této reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a v jaké lhůtě a jakým způsobem bude reklamace Kupujícího vyřízena. Po vyřízení reklamace Prodávající zašle Kupujícímu také písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající od Kupujícího obdržel oznámení vady včetně vadného Zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Prodávající od Kupujícího obdržel oznámení vady včetně vadného Zboží, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamace se považuje za vyřízenou dnem, kdy Prodávající uspokojil práva Kupujícího z vadného plnění, případně dnem, kdy Prodávající zaslal Kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 OZ.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů Kupujícího na základě Zákona o ochraně osobních údajů.

2. Kupující učiněním své Objednávky uděluje souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

3. Kupující učiněním své Objednávky uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uzavření Kupní smlouvy, pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

4. Kupující potvrzuje, že byl Prodávajícím poučen o tom, že poskytnutí jeho osobních údajů je dobrovolné.

5. Kupující může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělený ve smyslu odstavce 2. a 3. tohoto článku těchto obchodních podmínek kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může Kupující zaslat buď v písemné podobě na doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v článku X. těchto Obchodních podmínek nebo prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu: zivora@magicjewel.cz

6. Kupující je povinen uvést své osobní údaje správně a pravdivě. Jestliže se jakýkoli osobní údaj Kupujícího změní, je Kupující povinen o této změně informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, pokud by změna v osobních údajích Kupujícího mohla způsobit, že Prodávající nebude schopen řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy.

7. Prodávající může zpracováním osobních údajů Kupujícího pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jiným subjektům Prodávající předá osobní údaje Kupujícího pouze s jeho předchozím souhlasem. Předchozí souhlas Kupujícího se nevyžaduje, předá-li Prodávající osobní údaje Kupujícího České poště, s. p. nebo jinému subjektu zajišťujícímu dopravu Zboží Kupujícímu.

8. Osobní údaje Kupujícího budou Prodávajícím zpracovány v elektronické nebo tištěné podobě.

9. Osobní údaje Kupujícího budou Prodávajícím uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

10. Jestliže Kupující požádá Prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Prodávající povinen sdělit mu tuto informaci bez zbytečného odkladu. Obsahem této informace je sdělení o:
a) účelu zpracování osobních údajů;
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů;
d) příjemci, případně kategoriích příjemců. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím přiměřenou úhradu za poskytnutí této informace, která odpovídá nákladům nezbytným na poskytnutí informace.

11. Jestliže Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. IX., odst. 6 Obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejm. aby blokoval osobní údaje Kupujícího, provedl jejich opravu, doplnění nebo likvidaci. Je-li tato žádost Kupujícího shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní závadný stav neprodleně.

12. Kupující je rovněž oprávněn podat podnět či stížnost na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů přímo k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 1. Kontaktními údaji Prodávajícího jsou:
a) doručovací adresa:
b) adresa elektronické pošty:
c) telefonní číslo: XI. Milena Živora Spytihněvova 162/4 Praha 2 – Nusle 128 00 zivora@magicjewel.cz 776 346 780

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ X.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

1. Nestanoví-li Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, resp. tyto Obchodní podmínky, jinak, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím právními předpisy ČR, zejména OZ, Zákonem o ochraně spotřebitele a Zákonem o ochraně osobních údajů.

2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou v souladu s OZ, Zákonem o ochraně spotřebitele a Zákonem o ochraně osobních údajů.

3. Pokud se jakékoliv ustanovení Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, resp. jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, stane nebo bude určeno jako neplatné či nevynutitelné, pak taková neplatnost či nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Kupní smlouvy, resp. těchto Obchodních podmínek. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí neplatné či nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným ustanovením tak, aby se dosáhlo v maximální možné míře, dovolené právními předpisy, stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

4. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

5. Prodávající je oprávněn k výrobě a prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, provádí živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

6. Prodávající je registrován u Puncovního úřadu, který na základě zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), v platném znění, vykonává puncovní kontrolu. Příloha č. 2 těchto Obchodních podmínek obsahuje vyobrazení českých puncovních značek.

7. Pokud je v Internetovém obchodě v názvu nebo popisu Zboží uvedeno označení obsahující slovo „křišťál“, či „křišťálové“ nebo odvozeniny tohoto slova, nejedná se o křišťálové sklo ani jakýkoli výrobek ze skla, nýbrž o přírodní surovinu, tedy přírodně vytvořený nerost (kámen, drahokam).

8. Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, na kterou se může Kupující obrátit se svým podnětem či stížností.

9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.

10. Prodávající je oprávněn znění těchto Obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy (Vyplňte tento formulář a pošlete v písemné podobě nebo elektronickou poštou pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy). Oznámení o odstoupení od smlouvy Milena Živora Spytihněvova 162/4 128 00 Praha 2 – Nusle adresa elektronické pošty: zivora@magicjewel.cz Oznamuji tímto, že odstupuji od Kupní smlouvy, na základě níž mi bylo dodáno Zboží – [specifikujte], číslo Objednávky [doplňte číslo Vaší Objednávky]. Toto Zboží jsem převzal(a) dne [doplňte datum]. Toto Zboží včetně dokladu o zaplacení zasílám zpět spolu s tímto oznámením / Toto Zboží včetně dokladu o zaplacení zašlu zpět nejpozději do 14 dnů ode dne tohoto oznámení. Uveďte Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a adresu elektronické pošty. V [doplňte místo odeslání] dne [doplňte datum odeslání] [Doplňte Váš podpis, pokud zasíláte tento formulář v písemné podobě.]

Příloha č. 2 – vyobrazení českých puncovních značek